Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
30.05.2018

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

       Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w OSiR Buk , jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku ul. Szarych Szeregów 10 e-mail: osirbuk@post.pl

 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Sebastian Łabowski adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu                                           

 

3. Dane będą przetwarzane do celów statutowych OSiR Buk na podstawie umowy, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające działające na zlecenie administratora, w szczególnościTrol Intermedia sp. z o.o. sp.k., a także podmioty upoważnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy, podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie zostanie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług.

7. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.